top of page

Repons COVID-19

Mass Pediatric ABA, LLC pran angajman pou l bay bon jan kalite terapi ABA pou amelyore kalite lavi timoun ak fanmi yo. Ansanm, nou ap navige ajisteman kontinyèl ke pandemi COVID-19 la te pote sou lavi nou. Anplis bay bon jan kalite terapi ABA, nou fè efò pou pwoteje sante ak sekirite kominote Mass Pediatric ABA nou an. 

Pandan pandemi COVID-19 la, nou kontinye suiv dènye konsèy konseye medikal yo, depatman sante leta ak lokal yo, ak CDC.

Screenshot 2022-01-14 1.45_edited.jpg

Nan kad efò nou chak jou pou ankouraje sante ak sekirite anplwaye nou yo ak fanmi nou yo, nou bay tout anplwaye ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE), tankou: mask, ti sèvyèt dezenfektan ak dezenfektan.

Tout anplwaye ak fanmi yo oblije transparan epi rete nan kominikasyon sou sitiyasyon sante yo, si yo gen sentòm COVID-19. 

Sentòm yo enkli men yo pa limite a sa ki annapre yo: 

​Cough

Lafyèv

Nen k ap koule

Kè plen


Pou plis sentòm oswa pou w rete ajou, tanpri vizite sit entènèt CDC la lè w klike anba a.

bottom of page