top of page

What is ABA?

Applied behavior analysis (ABA) is the application of evidence based  treatment that aims to improve an individual's specific behaviors and skills.  ABA helps us to understand how behavior works and how it is affected by the environment. Behavior analysts apply this understanding to real situations individualized to each child's needs.  The goal of ABA therapy is to increase helpful behaviors and decrease behaviors that have an adverse affect on learning or social interactions.

Fè konnen nou!

Child Psycholgist

Mass Pediatric ABA se yon ti konpayi kap grandi ki baze nan Westford, MA, k ap fè sèvis nan pi gwo Lowell ak zòn ki antoure yo. 

Nou genyen over 15 ane eksperyans nan terapi ABA ak_cc781905-5cde-bb35 pou ede timoun yo plen pasyone pou ede yo.

Nou sipòte fanmi yo atravè sèvis nan kay ak sou entènèt ki gen ladan terapi pratik, fòmasyon paran ak konsiltasyon.

Teknisyen Konpòtman nou yo se moun ki cho e ki angaje, ki gen anpil motivasyon ak fòmasyon. Yo travay kole kole ak Komisyon Konsèy nou an Sètifye Behavior Analysts pou delivre plan terapi pèsonalize pitit ou a.

Deklarasyon Divèsite

Mass Pediatric ABA, LLC entèdi diskriminasyon, arasman ak konduit ki pa pwofesyonèl ki baze sou pèsepsyon nenpòt moun ki genyen oswa yo wè li gen nenpòt karakteristik ki pwoteje. Konpayi an pa fè diskriminasyon oswa vanjans kont aplikan pou travay oswa anplwaye aktyèl yo ki mande yon aranjman rezonab pou rezon ki gen rapò ak andikap oswa relijyon. Konpayi an pran angajman pou l bay yon anviwonman divès nan espas travay epi li akeyi moun ki gen tout orijin.


Anbochaj

Avèk kwasans ekip operasyonèl ak klinik nou an, nou pran angajman pou asire rekritman yon pisin divès kandida pou tout pòs ki louvri nan konpayi an.

Reprezantasyon vizyèl

Konpayi an gen pou objaktif pou bay yon reprezantasyon vizyèl divès fanmi yo ak timoun yo atravè tout platfòm ki gen ladan sitwèb, bwochi ak afiche sou rezo sosyal yo.

Kilti nan espas travay

Konpayi an vize pou gen yon kilti nan espas travay ki gen respè, jistis, konfyans, entegrite, travay ann ekip, divèsite, enklizyon, kominikasyon ak transparans.

bottom of page